Google Workspace Business プロダクト パッケージ

Google Workspace ビジネス là phiên bản không gian làm việc dành cho doanh nghiệp, bao gồm các tính năng như Gmail, chat, họp trực tuyến, google drive, lịch calendar… được tích hợp tất cả trong một. Hệ thống cloud được tối ưu hóa nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi họ có thể làm việt ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào với dữ liệu luôn được đồng bộ. Sử dụng Workspace Business bạn có thể tạo gmail theo tên miền doanh nghiệp cho nhân viên, quản lý mọi hoạt động dữ liệu của công ty bạn

Google Workspace ビジネス có các phiên bản bao gồm

Google Workspace ビジネス

G Suite ベーシック

 • G Suite ベーシック」は、クライアント側の暗号化、Google Vault、Google Cloud Search、Google Workspace Migrate、Workspace アドオンを除く、すべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。お客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 30 GB のストレージを受け取ります。

Google Workspace ビジネス スターター

 • Google Workspace ビジネス スターター」は、クライアント側の暗号化、Google Vault、Google Cloud Search、Google Workspace Migrate、Workspace アドオンを除く、すべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。お客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 30 GB のストレージを受け取ります。 Google Workspace Business Starter のお客様は、最大 300 人のエンドユーザーが許可されます。

G Suite ビジネス

 • G Suite ビジネス」は、クライアント側の暗号化と Workspace アドオンを除く、すべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。 G Suite Business には、一部のサービスの顧客データの主要データに対するデータ エリア ポリシー設定も含まれています。 5 人以上のエンド ユーザーをお持ちのお客様は、Google ドライブで無制限のストレージを利用できます。 Google for Nonprofits プログラムの割引を受けているか、エンド ユーザーが 4 人以下のお客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 1 TB のストレージを受け取ります。

Google ワークスペース ビジネススタンダード

 • Google Workspace Business Standard」は、クライアント側の暗号化、Google Vault、Google Cloud Search、Workspace アドオンを除く、すべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。 5 人以上のエンド ユーザーをお持ちのお客様は、合計 2 TB の Google ドライブ ストレージをエンド ユーザー数で掛けたものを受け取ります。 Google for Nonprofits プログラムの割引を受けているか、エンド ユーザーが 4 人以下のお客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 1 TB のストレージを受け取ります。 Google Workspace Business Standard のお客様は、最大 300 人のエンドユーザーが許可されます。

Google Workspace ビジネス プラス

 • Google Workspace ビジネス プラス」は、クライアント側の暗号化、Google Cloud Search、Workspace アドオンを除くすべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。 5 人以上のエンド ユーザーをお持ちのお客様は、合計 5 TB の Google ドライブ ストレージをエンド ユーザー数で掛けたものを受け取ります。 Google for Nonprofits プログラムの割引を受けているか、エンド ユーザーが 4 人以下のお客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 1 TB のストレージを受け取ります。 Google Workspace Business Plus のお客様は、最大 300 人のエンドユーザーが許可されます。

Google Workspace Enterprise スターター

 • Google Workspace Enterprise スターター」は、クライアント側の暗号化、Google Vault、Google Cloud Search、Workspace アドオンを除く、すべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。 5 人以上のエンド ユーザーをお持ちのお客様は、合計 1 TB の Google ドライブ ストレージをエンド ユーザー数で掛けたものを受け取ります。 Google for Nonprofits プログラムの割引を受けているか、エンド ユーザーが 4 人以下のお客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 1 TB のストレージを受け取ります。

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard」は、クライアント側の暗号化、Google Cloud Search、Workspace アドオンを除くすべての Google Workspace サービスを含む Google Workspace のインスタンスです。 Google Workspace Enterprise Standard には、Gmail と Google ドライブのデータ損失防止、一部の高度なセキュリティ機能と管理コントロールも含まれています(Google Workspace セキュリティ センターを除く)。 Google Workspace Enterprise Standard では、Gmail を他の Google サービス、一部のホスティング ツール、サードパーティの OAuth アプリケーションとさらに統合することもできます。 5 人以上のエンド ユーザーをお持ちのお客様は、合計 5 TB の Google ドライブ ストレージをエンド ユーザー数で掛けたものを受け取ります。お客様からの合理的な要求に応じて、Google は独自の裁量で追加のストレージ容量をお客様に提供する場合があります。 Google for Nonprofits プログラムの割引を受けているか、エンド ユーザーが 4 人以下のお客様は、エンド ユーザーごとに Google ドライブ、Google フォト、Gmail で共有できる合計 1 TB のストレージを受け取ります。

Google Workspace Enterprise Plus(旧バージョン: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace エンタープライズ プラス” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tiện ích bổ sung của Workspace. Google Workspace Enterprise Plus cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, các chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, các tính năng bổ sung cho hoạt động tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba (chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (trong đó có Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận. Google Workspace Enterprise Plus còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, cũng như một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

教育機関向け Google Workspace

 • Google Workspace for Education の基礎” (phiên bản trước đó: G Suite for Education) là một phiên bản không tính phí của Google Workspace bao gồm các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được tổng cộng 100TB dung lượng lưu trữ dành cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho tất cả Người dùng cuối dùng chung. Các dịch vụ chính của phiên bản này cũng bao gồm cả ứng dụng Bài tập, dịch vụ Lớp học và tính năng Chrome Sync.
  • エクササイズ」は学習管理システムのアプリです。このアプリケーションを使用すると、エンド ユーザーは生徒の課題を割り当て、収集し、採点できます。
  • クラス」は、エンド ユーザーがクラスルーム グループを作成して参加できるようにする Web ベースのサービスです。 Classroom サービスを通じて、生徒は課題を表示し、宿題を提出し、教師による採点を受けることができます。
  • Chrome 同期」は、エンド ユーザーが Chrome へのログインに使用するすべてのデバイスで、ブックマーク、アクセスした Web サイトのリスト、パスワード、およびその他の設定を同期できるようにする機能です。
 • Google Workspace for Education Standard」は、Google Workspace for Education Fundamentals の有料アップグレードです。このバージョンでは、一部のサービスの顧客データの主要データのデータ領域ポリシー設定、高度な分析とセキュリティ管理、Google Workspace Migrate などの機能が追加されています。
 • Google Workspace for Education による教育と学習のアップグレード” là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học, và cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bằng 100 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối.
 • Google Workspace for Education Plus” (phiên bản trước: G Suite Enterprise for Education) là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng như chế độ cài đặt chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng kiểm soát, phân tích và tìm kiếm nâng cao (nhưng tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), Google Workspace Migrate, cũng như các tính năng bổ sung cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học, cũng như cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bằng 20 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối. Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận.

Theo : https://workspace.google.com/terms/user_features.html

5/5 - (1 投票)
.
.
.
.