Google Workspace 관리자 계정 추가 안내

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của bạn.

Bước 2: Chọn vài trò là quản trị viên cho tài khoản Google workspace.

그들은 중요하다

Thêm tài khoản quản trị

Bước 3: Chọn chỉ định quản trị viên.

them tai khoan quan tri 1

Thêm tài khoản quản trị

them tai khoan quan tri 2

Thêm tài khoản quản trị 2

Để xóa quản trị viên các bạn chọn Bỏ chỉ đị quản trị viên.

Chọn tài khoản email mà bạn muốn xóa quyền quản trị sau đó chọn Ok.

5/5 - (1 투표)
.
.
.
.