Thay đổi quyền truy cập của Reseller trên Google workspace

Nếu đăng ký Google Workspace của bạn do người bán lại quản lý thì người bán lại có thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google và gửi yêu cầu hỗ trợ cho bạn. Google khuyên bạn nên cho phép người bán lại truy cập vào các đăng ký của bạn để người bán lại của bạn có thể dễ dàng khắc phục mọi sự cố mà bạn có thể gặp phải với Google Workspace.
Nếu bạn cấp cho người bán lại quyền truy cập vào đăng ký của mình, họ có quyền truy cập vào các dịch vụ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
Tuy nhiên, nếu vì vấn đề bảo mật, bạn có thể cấm reseller truy cập vào admin google worksapce bằng cách như sau:  https://admin.google.com/ac/companyprofile/accountmanagement
Bước 1. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google (tại admin.google.com) …
Bước 2. Chuyển đến Menu “” rồi đến “” Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Quản lý tài khoản.
Bước 3. Nhấp vào phần Quyền truy cập của người bán lại.
Trong Đăng ký được mua từ người bán lại, chọn hoặc bỏ chọn hộp Bật quyền truy cập của người bán lại. Nếu bạn bỏ chọn hộp này, người bán lại của bạn không thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ cho bạn.
Bước 4. Nhấp vào Lưu.
cho phep reseller truy cap admin 1
Khi bạn chọn tắt thì đại lý Google workspace sẽ không truy cập vào xem tài khoản của bạn nữa, mà chỉ có thể thực hiện quyền thanh toán cho bạn
han che quyen truy cap cua reseller google worksapce
Đánh giá post
.
.
.
.