Khôi phục người dùng đã xóa trong Google worskpace

Bạn có thể khôi phục tài khoản người dùng (bao gồm cả tài khoản quản trị viên) tối đa 20 ngày sau khi xóa tài khoản đó. Sau 20 ngày, dữ liệu sẽ biến mất và bộ phận hỗ trợ của Google Workspace cũng không thể khôi phục dữ liệu đó. Xem Xóa người dùng khỏi tổ chức của bạn.

Nếu bạn gặp lỗi “tài khoản google workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng. vui lòng liên hệ với quản trị viên google workspace của tổ chức bạn để kích hoạt lại tài khoản cho tổ chức.”  hoặc Your organization’s Google Workspace account has been suspended. Please contact your Google Workspace Organization Administrator to re-activate your organization.

Quản trị viên của bạn đã hủy gói đăng ký Google workspace mà bạn đang dùng. Để đăng ký lại, vui lòng liên hệ quản trị viên của bạn. Your administrator canceled the Google workspace subscription you were using. To re-register, please contact your administrator.

If you sign in to your Google Admin console and see that your organization’s Google Workspace subscription has been suspended, here’s how to restore service.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ qua số điện thoại 0945.507.667 để được hỗ trợ mở khóa.

Quyền truy cập vào dịch vụ trước đó của người dùng

Nếu bạn chỉ có một dịch vụ của Google, việc khôi phục người dùng sẽ tự động kích hoạt lại quyền truy cập cho người dùng đó.

Nếu bạn có nhiều dịch vụ, quyền truy cập của người dùng sẽ tự động được khôi phục cho những dịch vụ mà họ có giấy phép — giả sử bạn đã bật tính năng tự động chuyển nhượng giấy phép cho dịch vụ đó. Xem Tự động chỉ định giấy phép cho mọi người dùng trong tổ chức của bạn.

Nếu không, bạn cần chỉ định lại thủ công giấy phép cho một dịch vụ cho người dùng. Xem Chỉ định lại giấy phép.

Giấy phép Người dùng đã lưu trữ — Nếu người dùng có giấy phép Người dùng đã lưu trữ (AU), bạn cần chỉ định lại giấy phép đó theo cách thủ công để đảm bảo rằng dữ liệu và chính sách của người dùng được khôi phục một cách thích hợp. Đọc Quản lý nhân viên cũ và dữ liệu của họ.

Google Workspace và Google Cloud — Đối với Google Workspace, khi giấy phép của người dùng được khôi phục tự động hoặc theo cách thủ công, người dùng sẽ nhận lại tất cả quyền truy cập vào các quyền của Google Cloud và email, lịch và dữ liệu Google Workspace khác.

Khôi phục người dùng

Bạn phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên cấp cao cho tác vụ này.

  1. Chuyển đến Người dùng.
  2. Phía trên danh sách Người dùng, nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn Đã xóa gần đây.

3. Tìm tùy chọn này ở đầu danh sách người dùng

4. Di chuột qua người dùng bạn muốn khôi phục và nhấp vào Khôi phục “”.

5. Trỏ đến hàng có người dùng bạn định khôi phục

Xem lại thông báo xác nhận và sau đó nhấp vào Tiếp tục.
Chọn đơn vị tổ chức bạn muốn chỉ định người dùng.
Đọc về cách cơ cấu tổ chức hoạt động.

6. Nhấp vào Khôi phục.
Lưu ý: Có thể mất đến 24 giờ để thay đổi này có hiệu lực.

Nếu người dùng trước đó đã bị tạm ngưng hoặc đã chuyển dữ liệu của họ, họ sẽ hiển thị là người dùng bị tạm ngưng. Để cấp cho họ quyền truy cập, hãy xem Khôi phục người dùng bị tạm ngưng.

Bạn không thể khôi phục người dùng nếu …

  • Đã hơn 20 ngày kể từ khi bạn xóa tài khoản người dùng.
  • Tên người dùng hoặc bí danh email đã được cấp cho người khác làm địa chỉ chính hoặc bí danh email — hoặc nếu nó được sử dụng cho một nhóm.
  • Bạn không có giấy phép người dùng khả dụng.

Nếu tên người dùng đang được sử dụng …

Nếu bạn cố gắng khôi phục người dùng nhưng tên người dùng của họ đã được liên kết với tài khoản hoặc nhóm khác, bạn vẫn có thể khôi phục người dùng:

  • Tìm kiếm tên người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn. Để biết chi tiết, hãy truy cập Tìm kiếm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • Nếu tên người dùng đang được sử dụng bởi một địa chỉ hoặc nhóm bí danh, hãy thay đổi hoặc xóa tên người dùng của nó.
  • Làm theo các bước ở trên để khôi phục người dùng trước đó đã sử dụng tên người dùng đó.
5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.