Chuyển dữ liệu Google drive trong Google workspace

Tình huống:  Nhân viên A nghỉ việc và bạn cần chuyển dữ liệu trên Google drive qua 1 email khác (quản lý chẳng hạn) thì Google workspace hỗ trợ vấn đề này trên admin.
Thao tác sẽ giúp chuyển toàn bộ tệp của một người dùng sang người dùng khác. Chủ sở hữu ban đầu sẽ vẫn còn quyền chỉnh sửa các tệp sau khi chuyển. Lưu ý, chỉ áp dụng cho nội bộ tài khoản Google workspace. Việc di chuyển chủ sỡ hữu này sẽ giúp bạn giữ nguyên phân quyền khi xóa người dùng. Ví dụ file X đang chia sẻ cho 3 người, sau khi bạn thay đổi chủ sở hữu Google drive và xóa nhân viên A, thì file X vẫn chia sẻ cho 3 người như trước đó. Và thao tác này sẽ di chuyển (xóa) tất cả các dữ liệu google drive của nhân viên A
Mô tả di chuyển phân quyền chủ sở hữu Google drive
Mô tả di chuyển phân quyền chủ sở hữu Google drive

Các bước chuyển dữ liệu Google drive (thay đổi chủ sở hữu Google drive)

  1. Đăng nhập vào tài khoản admin (địa chỉ admin.google.com)…
  2. Click Transfer ownership.
  3. For From user, enter the current owner’s email address and select the user from the results. Nhập email cần chuyển
  4. For To user, enter the new owner’s email address and select the user from the results. Nhập email nhận dữ liệu Google drive.
  5. Click Transfer Files.
Chuyển dữ liệu người dùng Google drive
Chuyển dữ liệu người dùng Google drive

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (9 bình chọn)