Cho phép người dùng thay đổi ảnh đại diện trong Google Workspace

Vì lý do bảo mật, hiện tại Google workspace mặc định không cho phép user thay đổi ảnh đại diện. Để cho phép user thay đổi avatar cũng như các thông tin khác, Adtimin xin hướng dẫn cấu hình như bên dưới:

1. Đăng nhập vào admin.google.com bằng quyền quản trị

2. Di chuyển đến “Cài đặt thư mục“, hoặc ここをクリック

Google ワークスペース

3.  Chọn đơn vị tổ chức tương ứng, và tick vào chọn cho phép người dùng thay đổi thông tin tùy theo nhu cầu

アバターの Google ワークスペースを変更できるようにする

変更がすべてのユーザーに反映されるまで、最大 24 時間かかる場合があります。

5/5 - (1 投票)
.
.
.
.